Skip to content
Home » News » Các văn bản về chuyển đổi số

Các văn bản về chuyển đổi số

Trả lời:

  • Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.
  • Quyết định 1783/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1671 của Thủ tướng Chính phủ.