Skip to content

Triển khai thực hiện:

  • Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.

  • Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 25/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phát triển du lịch số giai đoạn 2021-2025.

NỀN TẢNG SỐ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH