Nền tảng số 

trong lĩnh vực du lịch

Tài liệu hướng dẫn

Xem tài liệu tại đây