Nền tảng số 

trong lĩnh vực du lịch

Tài liệu hướng dẫn